สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
Hotel & Travel in Thailand

นครศรีธรรมราช

"นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู"

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ดอกราชพฤกษ์

ต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ต้นแซะ

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่ง นอกจากจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม เช่นเขาหลวง หรือชุมชนพัฒนาตัวอย่างที่บ้านคีรีวง และเมืองนครฯยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง โนรา มีแฝงไว้ด้วยคติธรรม และเป็นเมืองพุทธในแดนใต้ พระมหาธาตุวรมหาวิหาร มรดกทางวัฒนธรรมที่เมืองนครมีอยู่ในปัจจุบันนั้น ได้รับการสั่งสมความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1800 ปี

นครศรีธรรมราช ดินแดนที่ร่ำรวยไปด้วยมรดกทางอารยะธรรม และศิลปวัฒนธรรมดินแดนทีมีอดีตอันยาวไกล มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมายาวนานปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบันผ่านความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย ก่อเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรมประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง และชาวเมืองยังสืบทอดรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน

นครศรีธรรมราช จังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้ ริมฝั่งอ่าวไทยมีพื้นที่ชายฝั่งยาวราว 225 กม. ประกอบด้วยชายหาด ป่าชายเลนตอนกลางของพื้นที่เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในแถบเทือกเขาทำให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญเกิดเป็นน้ำตกที่สวยงามมากมายกระจายไปแทบทุกอำเภอ มีเส้นทางเดินป่าและกิจกรรมท่องเที่ยวไว้รองรับนักท่องเที่ยว เช่น ล่องแก่ง เดินป่า ปีนเขาทางด้านชายทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ มีที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนมากมายเรื่อยมาตั้งแต่ อ.ขนอม อ.สิชล การเดินทางที่สะดวกที่พักที่พร้อมพรั่ง ทำให้เป็นที่นิยมของนักเดินทางทั่วไป

นอกจากเที่ยวชมธรรมชาติแล้วนครศรีธรรมราช ยังมีวัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ ให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพฯอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวนครได้ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันล้วนทรงคุณค่าแก่การศึกษา และได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์เพื่อส่งต่อสิ่งดีงามเหล่านี้ไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป

การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 หรือจะใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์จนถึงชุมพร เปลี่ยนมาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ จนถึงนครศรีธรรมราช หรือจะเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงอำเภอท่าฉาง จังหวัดชุมพร แล้วจากนั้นให้แยกเข้าสู่สุราษฎร์ธานีโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช

ทางรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง และรถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 435-1200, 434-7192

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทเอกชน ได้แก่

กรุงสยามทัวร์ โทร. 282-0261, 280-2118 หรือ โทร. (075) 341665

นครศรีทัวร์ โทร. 435-5033, 435-5025 หรือโทร. (075) 342134

โสภณทัวร์ โทร. 281-2882-3 หรือ โทร. (075) 341221

นครศรีร่มเย็นทัวร์ โทร. 435-7428, 435-5016, 433-0722 หรือ โทร. (075) 344373, 315390

ทางรถไฟ มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงนครศรีธรรมราช ระยะทาง 832 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีขบวนรถด่วน และรถเร็วอีกหลายขบวนผ่านสถานีชุมทางทุ่งสง ซึ่งสามารถจะต่อรถไฟ หรือรถยนต์เข้าสู่นครศรีธรรมราชได้อีกต่อหนึ่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020 หรือที่ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. (075) 356364

ทางอากาศ บริษัทการบินไทย จำกัด เปิดเที่ยวกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง รายละเอียดติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. 280-0060, 628-2000 และที่นครศรีธรรมราช โทร. (075) 342491, 343874

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด

มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง ส่วนการคมนาคมจากจังหวัดนครศรีธรรม ราชไปสู่จังหวัดข้างเคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร รถไฟ และเครื่องบิน

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ

อำเภอปากพนัง 36 กิโลเมตร อำเภอทุ่งสง 55 กิโลเมตร อำเภอฉวาง 71 กิโลเมตร อำเภอร่อนพิบูลย์ 32 กิโลเมตร อำเภอชะอวด 71 กิโลเมตร อำเภอท่าศาลา 28 กิโลเมตร อำเภอเชียรใหญ่ 52 กิโลเมตร อำเภอสิชล 66 กิโลเมตร อำเภอหัวไทร 66 กิโลเมตร อำเภอลานสกา 21 กิโลเมตร อำเภอทุ่งใหญ่ 102 กิโลเมตร อำเภอพิปูน 93 กิโลเมตร อำเภอพรหมคีรี 21 กิโลเมตร อำเภอบางขัน 94 กิโลเมตร อำเภอถ้ำพรรณรา 25 กิโลเมตร อำเภอจุฬาภรณ์ 50 กิโลเมตร อำเภอขนอม 100 กิโลเมตร

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 356 กิโลเมตร

จังหวัดตรัง 131 กิโลเมตร

จังหวัดพัทลุง 193 กิโลเมตร

จังหวัดสงขลา 313 กิโลเมตร

จังหวัดกระบี่ 336 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดพัทลุงและสงขลา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดกระบี่และตรัง

ภูมิประเทศ

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยป่าเขา บริเวณภูเขามีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย และที่ราบชายฝั่งทะเลแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ

- บริเวณเทือกเขา ซึ่งจะอยู่ตอนกลางและตะวันตกของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือด้านตะวันตกและตะวันออก เทือกเขาที่แบ่งนี้ได้แก่ เทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด บริเวณเทือกเขาเป็นแหล่งต้นน้ำเกือบทุกสาขาของจังหวัด เป็นป่าที่อุดม มีการปลูกยางพารา กาแฟ และสวนผลไม้ต่าง ๆ

- บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันออกมีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณเทือกเขาไปทางตะวันออกจนถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยตลอดตามแนวยาวเหนือ

- ใต้ เป็นบริเวณกว้างขวางมาก มีแม่น้ำลำธารผ่านหลายสาย ลักษณะดินเป็นดินที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว ยางพาราและสวนผลไม้

- บริเวณที่ราบตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบหุบเขา เป็นบริเวณที่ปลูกยางพารามากที่สุด มีการปลูกข้าวและสวนผลไม้บ้างเป็นตอน ๆ

ลักษณะอากาศทั่วไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง แต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปกลับมีฝนตกชุกเพราะมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ และจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกได้รับอิทธิพลของลมนี้เต็มที่จึงมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีอากาศเย็นเป็นครั้งคราว ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีด้านตะวันตกปิดกั้นกระแสลมไว้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ ตลอดทั้งปีจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดูคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ มรสุมทั้งสองนี้ก่อนจะพัดเข้าสู่บริเวณจังหวัดได้ผ่านทะเลและมหาสมุทรจึงได้พัดเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาด้วย ทำให้บริเวณจังหวัดมีความชุ่มชื้นและความชื้นสัมพัทธ์สูงเป็นเวลานาน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 81 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 95 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 62 % เคยตรวจความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดเคยตรวจได้ 27 % ในเดือนสิงหาคม

ฝน

เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ทางของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจัดเป็นจังหวัดที่มีฝนตลอดทั้งปี ในฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกมากกว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพราะไม่มีภูเขาสูงปิดกั้นจึงได้รับกระแสลมจากมรสุมนี้เต็มที่ ทำให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศมีแนวเขาตะนาวศรีเป็นเทือกยาวปิดกั้นทำให้ได้รับกระแสลมจากมรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 2,42904 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 175 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน มีฝนเฉลี่ย 609.7 มิลลิเมตร ฝนตกประมาณ 23 วัน ฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมง เคยตรวจได้ 433.3 มิลลิเมตร ในวันที่ 5 มกราคม 2518

จำนวนเมฆ

ตลอดทั้งปีจะมีจำนวนเมฆเฉลี่ยประมาณ 6 ส่วนของจำนวนเมฆในท้องฟ้า 8 ส่วน โดยในฤดูร้อนเมฆประมาณ 5 ส่วน ฤดูฝนจะมีเมฆเฉลี่ยประมาณ 7 ส่วน ส่วนในฤดูหนาวจะมีเมฆเฉลี่ยประมาณ 6 ส่วน หมอก ฟ้าหลัว และทัศนวิสัย โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชมีโอกาสเกิดหมอกได้เกือบทุกเดือนตลอดปีแต่เดือนที่เกิดหมอกเกิดได้มากที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนและกันยายน เฉลี่ยในเดือนหนึ่งประมาณ 3 - 4 วัน ในวันที่เกิดหมอกทัศนวิสัยจะเลวเห็นได้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ส่วนฟ้าหลัวก็เช่นเดียวกันโดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดได้ทุกเดือนตลอดปี แต่ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนจะมีฟ้าหลัวเกิดมากที่สุดประมาณ 17 – 25 วัน โดยเกิดมากที่สุดในเดือนมีนาคม วันที่มีฟ้าหลัวทัศนวิสัยจะเห็นได้ไกลประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร ทัศนวิสัยเฉลี่ยเวลา 07.00 น. จะเห็นได้ไกลประมาณ 6 กิโลเมตร และทัศนวิสัยเฉลี่ยตลอดวันประมาณ 8 กิโลเมตร

ลม

ระบบหมุนเวียนของลมในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความชัดเจนดี เดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะเป็นลมทิศเหนือ ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 6 - 9 กม./ชม. เดือนมกราคมถึงเมษายนจะเป็นลมทิศตะวันออก ความเร็วลมเฉลี่ย 7 - 9 กม./ชม. และเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนจะเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 7 – 9 กม./ชม. กำลังลมสูงสุดในแต่ละฤดูมีดังนี้ ฤดูร้อนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 74 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนเมษายน ฤดูฝนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 102 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้เล็กน้อยในเดือนสิงหาคม ส่วนในฤดูหนาวเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 74 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันออกในเดือนมกราคม

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานีตำรวจภูธร โทร.0-7535-6005

โรงพยาบาล โทร.0-7534-0250

สถานีเดินรถ (บขส) โทร.0-7534-1125, 0-7535-6781

สถานีรถไฟ โทร.0-7535-6364

สนามบินนครศรีธรรมราช โทร.0-7536-9540-9

สำนักงานททท. โทร.0-7534-6515-6, 0-7535-8391-4

ตำรวจทางหลวง: โทร.1193,0-7536-6508

ตำรวจท่องเที่ยว: โทร.1155

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร: โทร.1669

Thailand hotels Thailand hotels