สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง “1 มหัศจรรย์ 2 ศักดิ์สิทธิ์” อย่างยิ่งใหญ่ 2-4 เม.ย.นี้ เ ...

งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ที่วัดหงษ์

งานนมัสการพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ (วัดศีรษะแรด) จัดขึ้นที่อำเภอพุทไธสง ในวันขึ้น 14 ค่ำถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี เป็นเทศก ...

มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน

จ.บุรีรัมย์ จัดงานประเพณี "มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน" ประจำปี 2555 ณ บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอห้วยรา ...

ประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์

เป็นงานประเพณีประจำปี กำหนดจัดในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากในลำน้ำมูล ชาวเรือบุรีรัม ...

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง

จังหวัดบุรีรัมย์จะมีเทศกาลนมัสการพระเจ้าใหญ่วัดศีรษะแรด (วัดหงษ์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบุรีรัมย์เคารพนับถือมาก และนอก ...

Hotel & Travel in Thailand

บุรีรัมย์

"เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม"

ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ดอกสุพรรณิการ์

ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ต้นกาฬพฤกษ์

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึง ความรุ่งเรืองมา

ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และที่สำคัญที่สุด คือ ปราสาทขอมน้อยใหญ่กว่า 60 แห่ง ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไป อันแสดงถึงความรุ่งเรืองของบุรีรัมย์มาแต่ครั้งอดีตกาล รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผาภาชนะดินเผาสมัยขอม กำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18

หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานตอนล่าง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 10,321 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 410 กม. และทางรถไฟ ประมาณ 376 กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง ลำปลายมาศ ประโคนชัย พุทไธสง สตึก กระสัง บ้านกรวด คูเมือง ละหานทราย หนองกี่ ปะคำ นาโพธิ์ หนองหงส์ พลับพลาชัย ห้วยราช โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ ชำนิ โนนดินแดง บ้านกรวด ละหานทราย บ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอแคนดง และอำเภอบ้านด่าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาและภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟลักษณะ ภูมิประเทศที่สำคัญแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ

1. พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้เป็นทีลอนลึก ภูเขาและช่องเขาบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก มีความสูงตั้งแต่ 200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 25 ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณทิศตะวันตกของอำเภอ หนองหงส์ หนองกี่ ตอนใต้ของอำเภอนางรอง ปะคำ ละหานทราย และบ้านกรวด

2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด มีความสูงประมาณ 150 -200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางพื้นที่ทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่จังหวัดได้แก่บริเวณ อำเภอประโคนชัย พลับพลาชัย เมืองบุรีรัมย์ กระสัง ลำปลายมาศ คูเมือง บางส่วนของอำเภอนางรอง หนองกี่ หนองหงส์ สตึก พุทไธสง โดยบริเวณอำเภอบ้านกรวด นางรอง ลำปลายมาศ จะมีพื้นที่รายลุ่มบริเวณริมฝั่งลำน้ำและลำห้วย ได้แก่ ลำปลายมาศ ลำนางรอง ลำปะเทียบ ลำทะเมนชัยห้วยราช และห้วยตาดุง ส่วนพื้นที่ตอนใต้ของอำเภอพุทไธสง คูเมือง และ เมืองบุรีรัมย์ จะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและพื้นที่ป่าไม้

3. พื้นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำมูล มีความสูงเฉลี่ยต่ำกว่า 150 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่ตอนบนของอำเภอพุทไธสง คูเมือง สตึก และนาโพธิ์

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพภูมิอากาศ อยู่ภายใต้การควบคุมของปัจจัยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ที่ตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตร้อน จึงมีอุณหภูมิสูงตลอดปี

2. แนวเทือกเขาทางทิศใต้ ทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์มีเทือกเขาดงรักและเทือกเขาสันกำแพงขวางทิศทาง ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เขตจังหวัดบุรีรัมย์จึงเป็นเขตเงาฝนหรือเขตบังลม

3. ลมประจำที่พัดผ่าน มีลมมรสุมและลมพายุพัดผ่านความชื้นและความหนาวเย็นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมประจำดังกล่าว

4. ระยะห่างจากทะเล จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากทะเลด้านฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย (จังหวัดชลบุรี) ประมาณ 350 กิโลเมตรอิทธิพลจากทะเลเข้าถึงน้อยทำให้ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ โดยทั่วไปจึงมีลักษณะอากาศค่อนข้างรุนแรง คือ ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำและฤดูร้อนอุณหภูมิสูงแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์

ททท.สำนักงานสุรินทร์ (สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) อ.เมือง สุรินทร์ โทร. 0 4451 8152

ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 1957

ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 4123

บมจ.การบินไทย โทร. 0 4462 5066-7

ไปรษณีย์บุรีรัมย์ โทร.0 4461 1142

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1262

ตำรวจทางหลวง โทร.0 4461 1992, 1193

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1449

สถานีตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1234

สถานีขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 253

เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ปราสาทหินพนมรุ้ง อยู่บนยอดเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ในเขตตำบลตาเป๊ ...
Thailand hotels Thailand hotels