สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานประเพณีลอยเรือ

เป็นประเพณีของชาวเลเผ่ามอแกน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเกาะสุรินทร์ จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี ที่บ ...

งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

“เปิดโลกมหัศจรรย์ แดนสวรรค์เมืองพังงา” กำหนดให้สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมทุกปีเป็นสัปดาห์ท่องเที่ยวของจังหวัด ...

งานประเพณีสงกรานต์พังงา

จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา บริเวณสวนสมเด็จฯ และที่ลานโล่งอเนกประสงค์ อ.ตะกั ...

การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

จัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และที่ลานโล่งอเนกประสงค์ อ.ตะกั่วป่า ในงานนี้มีพ่ ...

งานเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล

จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 7 มีนาคม ของทุกปี ณ บริเวณชายทะเลท้ายเหมือง มีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นเวลา 7 วัน กิจกรรมที่สำคัญขอ ...

Hotel & Travel in Thailand

พังงา

"แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร "

ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา คือ ดอกจำปูน

ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงา คือ ต้นเทพธาโร

พังงา

พังงา เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีพื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร ชื่อของจังหวัดพังงานั้นเดิมน่าจะเรียกว่า “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางา หรือเขาพังงา ซึ่งอยู่ในตัวเมืองพังงาในปัจจุบัน เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงเรียกกันว่า “เมืองภูงา” เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองเป็นคู่กับเมืองภูเก็ตมาแต่เดิมก็ได้ แต่เหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์จึงมีฝรั่งมา ติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก และฝรั่งเหล่านี้คงจะออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมือง “พังงา” เพราะแต่เดิมฝรั่งเขียนเมืองภูงาว่า PHUNGA หรือ PUNGA ซึ่งอาจอ่านว่า ภูงา หรือจะอ่านว่า พังงา หรือ พังกา ก็ได้

ประวัติศาสตร์เมืองพังงา

จากพงศาวดารปรากฏว่าก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้น เมืองพังงาเป็นเมืองแขวงขึ้นอยู่กับเมืองตะกั่วป่า จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเทียบเท่าเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และโอนเมืองจากฝ่ายกรมท่ามาขึ้นเป็นฝ่ายกลาโหมตั้งแต่นั้นมา ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชดำริที่จะปรับปรุงบูรณะหัวเมืองชายฝั่งตะวันตกที่ถูกพม่าตี จึงได้แต่งตั้งข้าราชการมาเป็นเจ้าเมือง และให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ โดยแต่งตั้งให้พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ นคร) เป็นเจ้าเมืองพังงาคนแรกในปี 2383 ต่อมาเมืองตะกั่วทุ่งถูกยุบเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองพังงา ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่ประชุมเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตจึงมีมติให้ยุบเมืองตะกั่วป่าขึ้นกับจังหวัด พังงาด้วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2474 เป็นต้นมา แรกเริ่มที่ตั้งเป็นเมืองนั้นสถานที่ราชการอยู่ที่บ้านชายค่าย ต่อมา พ.ศ. 2473 จึงได้มาสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นที่บ้านท้ายช้าง ครั้น พ.ศ. 2515 จึงได้สร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นบริเวณหน้าถ้ำพุงช้างจนถึงปัจจุบัน จังหวัดพังงาแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคุระบุรี อำเภอทับปุด อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเกาะยาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ ติดกับจังหวัดภูเก็ต และทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน

ลักษณะอากาศทั่วไป

เนื่องจากจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะอยู่ทางด้านรับลม จึงได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียอย่างเต็มที่ ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควร และบางครั้งอาจมีฝนตกได้ เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยพาเอาฝนมาตกแต่มี ปริมาณน้อยกว่าจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ ตลอดทั้งปีของจังหวัดพังงาจะมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดูและภูมิประเทศอยู่ใกล้ทะเลมีกระแส ลมพัดผ่านตลอดเวลา ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 83 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 95 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 68 % เคยตรวจความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดได้ 28 % ในเดือนมีนาคม

ฝน

เนื่องจากพังงาอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในฤดูฝน จึงเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเดียวกัน ส่วนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกน้อย เพราะถูกทิวเขาทางด้านตะวันออกของภาคใต้ปิดกั้นลมไว้ ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,607.6 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 199 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน ฝนตกประมาณ 26 วัน ฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมง เคยตรวจได้ 187.0 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2520

หมอก ฟ้าหลัว และทัศนวิสัย

จังหวัดพังงา มีหมอกเกิดมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ประมาณ 6 – 7 วัน ในวันที่เกิดหมอกทัศนวิสัยเห็นได้ไกลไม่เกิน 1 กิโลเมตร ส่วนฟ้าหลัวเกิดมากระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนประมาณ 9 - 18 วัน ในช่วงที่มีฟ้าหลัวทัศนวิสัยจะเห็นได้ไกลประมาณ 7 กิโลเมตร ทัศนวิสัยเฉลี่ยเวลา 07.00 น. จะเห็นได้ไกลประมาณ 10 กิโลเมตร และทัศนวิสัยเฉลี่ยตลอดวันประมาณ 11 กิโลเมตร

ลม

จังหวัดพังงา มีลมพัดผ่านประจำตลอดปีดังนี้ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม จะเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วลมเฉลี่ย 4 - 6 กม./ชม. เดือนเมษายนถึงตุลาคมจะเป็นลมทิศตะวันตก ความเร็วลมเฉลี่ย 6 - 13 กม./ชม. เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะเป็นลมทิศตะวันออก ความเร็วลมเฉลี่ย 4 - 6 กม./ชม. กำลังลมสูงที่สุดที่เคยตรวจได้มีดังนี้ ฤดูหนาวเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 50 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้เล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน ฤดูร้อนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 52 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยในเดือนเมษายน ส่วนฤดูฝนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 83 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้เล็กน้อยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม และทิศตะวันตก ทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยและทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเดือนสิงหาคม

การเดินทางไปจังหวัดพังงา

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)ไปจนถึงจังหวัดชุมพร จากนั้นตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 จนถึง อ.พุนพิน ตรงสี่แยกเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 ประมาณ 40 กม. จะผ่านอ.บ้านตาขุน เส้นทางนี้จะเป็นถนน 2 เลน เมื่อถึงสายแยกที่บ้านพังกวนเหลือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทาง หลวง หลายเลข 415 ประมาณ 50 กม. จะพบสามแยก เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมาย 4 ตรงไปประมาณ 10 กม. จะถึง อ.ทับปุด เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดเข้าทางหลวงหมายเลข 415 อีกครั้ง ตรงไปจากทับปุดถึงพังงา ประมาณ 26 กม. รวมระยะทางจากกรุงเทพถึงพังงา ประมาณ 788 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชม.หากเดินทางจากภูเก็ต ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 402 ผ่านสะพานสารสิน เข้าเขตบ้านท่านุ่น เข้าสามแยกบ้านต้นแซะไปทางขวา เข้าถนนบายพาสตรงไปพังงาหรือไม่ต้องผ่านสามแยกต้นแซะ แต่เข้าเลนซ้ายตลอด ผ่านตลาดโคกกลอยตรง ไปพังงา ประมาณ 89 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชม. 30 นาที

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึงสี่แยกปฐมพร จ.ชุมพร เลี้ยวขวาลัดเลาะไปตามไหล่เขาจนถึง จ.ระนอง เส้นทางช่วงนี้เป็นทางแคบ 2เลน ทั้งยังเป็นทางขึ้นลงเขาที่ค่อน ข้างคดเคี้ยว ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง เมื่อเข้าเขต จ.พังงา ที่ อ.คุระบุรี ก็จะเป็นทางคดเคี้ยวเช่นเดียวกัน จากนั้น เข้าสู่ อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง ตามลำดับ เมื่อถึง ต.โคกกลอยให้เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.ตะกั่วทุ่ง เพื่อเข้าสู่ ตัวเมืองพังงา ระยะทางประมาณ 800 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 12-13 ชม.

2. รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดา กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 894 6122 จองตั๋วบขส. โทร. 02 422 4444 สถานีพังงา ถนนเพชรเกษม (หลังธนาคารหลวงไทย) โทร. 0 7641 2300, 0 7641 2014 และบริษัทลิกไนท์ทัวร์ จากกรุงเทพไปยังพังงา ให้บริการทุกวัน ทั้งรถปรับอากาศชั้น 1 และ 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม.หรือนั่งรถกรุงเทพ-ภูเก็ต ไปลงที่พังงา หรือที่ อ.ตะกั่วป่า ได้ด้วย บริษัทลิกไนท์ทัวร์ บ.ลิกไนท์ทัวร์ 02-8946151 - 6152 -6153 (พังงา) 0-7641-2300 บ.ภูเก็ตท่องเที่ยว 02-8946144 - 45,บ.ภูเก็ตเซ็นทรัล 02-8946171 - 2

3. รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อ รถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 0 2 223 7010, 0 2223 7020

4. เครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงมายังพังงา แต่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินไปลงที่ภูเก็ตหรือกระบี่ แล้วต่อรถโดยสารเข้าพังงา

เที่ยวบินกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ติดต่อการบินไทย โทร. 0 2356 1111

ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999

บางกอกแอร์เวย์ส โทร. 0 2270 6699

สายการบินนกแอร์ โทร. 1318 และวัน ทู โก โทร. 1126

เที่ยวบินกรุงเทพฯ-กระบี่ ติดต่อการบินไทย โทร. 0 2356 1111

สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999

การเดินทางภายในพังงา

ในตัวเมืองพังงามีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ ยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งพังงา โทร. 0 7641 2300 นอกจากนี้ ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ถ้ำพุงช้าง ถ้ำฤาษีสวรรค์ ฯลฯ คิวรถสองแถวและ รถตู้ส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองและบริเวณสถานีขนส่งพังงา นอกจากเส้นทางบนบก ยังมีท่าเรือสำหรับไป เที่ยว เกาะหลายแห่ง เช่น ไปเที่ยวอ่าวพังงา ติดต่อเรือได้ที่ท่าเรือบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ท่าเรือ ท่าด่านศุลกากร เป็นท่าที่อยู่ใกล้ตัวเมืองที่สุด ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) อยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง ไปหมู่เกาะ สุรินทร์หรือเกาะพระทอง ติดต่อเรือได้ที่ท่าเรือคุระบุรี ไปหมู่เกาะสิมิลัน ติดต่อเรือได้ที่ท่าเรือทับละมุ ไป เกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ ติดต่อเรือได้ที่ท่าเรือท่าด่านศุลกากร เป็นต้น

ระยะทางจากอำเภอเมืองพังงาไปยังอำเภอต่างๆ คือ

อำเภอตะกั่วทุ่ง 12 กิโลเมตร

อำเภอทับปุด 26 กิโลเมตร

อำเภอกะปง 47 กิโลเมตร

อำเภอท้ายเหมือง 57 กิโลเมตร

อำเภอตะกั่วป่า 65 กิโลเมตร

อำเภอคุระบุรี 125 กิโลเมตร

อำเภอเกาะยาว 138 กิโลเมตร

ดูโลกใต้น้ำของ หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะกลางทะเลอันดามันที่เป็นเลิศในความงามของปะการังแห่งหนึ่งข ...
ท่องเที่ยวและดำน้ำที่ หมู่เกาะสุรินทร์
ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันโดยมีระยะห่างจากฝั่งบริเวณท่าเรือคุระบุรี ประมาณ 60 กิโลเม ...
เที่ยวชมความงามของ อ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยในท้องที่ ต ...
ท่องเที่ยงและพักผ่อนที่ เขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ แต่เดิมเป็นเพียงวนอุทยานป่าชายทะเลเขาหลัก ซึ่งอยู่ใน ...
เที่ยวชม วัดราษฎร์อุปถัมภ์
เมื่อ พ.ศ. 2529 พระอาจารย์ชัย ได้เดินทางมาเยี่ยมโยมแม่ ซึ่งตอนนั้นย้ายมาอยู่บ้าน ...
Thailand hotels Thailand hotels