สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
Hotel & Travel in Thailand

ลำพูน

"พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย"

ดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูน คือ ดอกทองกวาว

ต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูน คือ ต้นจามจุรี

ลำพูน

ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำ กวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า "จามเทวี" มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร

จังหวัดลำพูน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง

ภูมิศาสตร์

เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือมีเนื้อที่ 4,407 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,800 ฟุต มีแม่น้ำสําคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทา และแม่น้ำลี้

อาณาเขต

ทิศเหนือ จรดอำเภอสารภี และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก จรดอำเภอห้างฉัตร อำเภอสบปราบ และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ทิศใต้ จรดอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ทิศตะวันตก จรดอำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิอากาศ

จังหวัดลำพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งตามตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทาง เขตอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปใน แผ่นดินห่างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนาคม กับเมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดูร้อนนั้น เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม่ร้อนเท่ากับ ในฤดูร้อน และไม่หนาวเย็นเท่า ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดูดังกล่าว

การเดินทาง

รถยนต์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

รถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 1660, 0 2220 4334, 0 2220 4444 สถานีรถไฟลำพูน โทรศัพท์ 0 5351 1016

รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางปรับอากาศบริการทุกวัน จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีบริการรถปรับอากาศวิไอพีของบริษัทอินทราทัวร์(ประตูน้ำ) โทรศัพท์ 0 2208 0840, 0 2208 0580 สาขาลำพูน โทรศัพท์ 0 8 9636 9983 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทรศัพท์ 0 2936 2852-66 บริษัทขนส่ง จำกัด(ลำพูน) โทรศัพท์ 0 5351 1173 ประชาสัมพันธ์ สถานีขนส่งลำพูน โทรศัพท์ 0 5356 1263

เครื่องบิน สามารถใช้บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สายเชียงใหม่-ลำพูน โดยขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือก อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดลำพูน ถนนสนามกีฬา รถออกทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 นาฬิกา ทุก 30 นาที ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที สอบถามรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่

• บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 15660, 0 2628 2000, 0 2280 0060

• นกแอร์ โทรศัพท์ 1318

• บางกอกแอร์เวย์ โทรศัพท์ 1771, 0 2265 5555

• วัน ทู โก โทรศัพท์ 1126, 0 2267 2999

• ไทย แอร์ เอเชีย โทรศัพท์ 0 2515 9999

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดลำพูน

ศาลากลางจังหวัด โทร. 0 5351 1000

สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5351 1042, 0 5351 1045

สถานีขนส่ง โทร. 0 5351 1173

สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขลำพูน โทร. 0 5351 1041, 0 5351 1800

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5351 1555

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด โทร. 0 5356 0906

สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 1000

โรงพยาบาลลำพูน โทร. 0 5351 1233

Thailand hotels Thailand hotels